سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پیام‌رسان ها
 آمار بازدید ها
 
معاونت مشاوره و روان‌شناسی
گزارش تصویری چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های استاد پورجواد با موضوع اختیار و انتخاب
          #هدایت_مجازی ...مشاهده ی مطلب 
گزارش تصویری سومین جلسه از سلسله نشست‌های استاد پورجواد با موضوع اختیار و انتخاب
        #هدایت_مجازی ...مشاهده ی مطلب 
گزارش تصویری دومین جلسه از سلسله نشست‌های استاد پورجواد با موضوع اختیار و انتخاب
              ...مشاهده ی مطلب 
گزارش تصویری اولین جلسه از سلسله نشست‌های استاد پورجواد با موضوع اختیار و انتخاب
            #هدایت_مجازی ...مشاهده ی مطلب 
کارگاه آموزشی دنیای نوجوانی
  ...مشاهده ی مطلب 

 آخرین مطالب