سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پیام‌رسان ها
 پــرورشی

اعتیاد به اینترنت

  • علائم
  • عوارض و پیامد ها
  • راه‌های پیشگیری و درمان

بخش اول، علائم

 

بخش دوم، عوارض و پیامدها

 

بخش سوم، راه‌های پیشگیری و درمان

#هدایت_مجازی


تاریخ انتشار: 1399/12/20

 مسابقات