سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پــرورشی
 بازدید سایت

 
کتاب‌های درسی
کتاب‌های پایه دهم _ رشته علوم انسانی
آمادگی دفاعی اقتصاد انگلیسی (1) تاریخ (1) (ایران و جهان باستان) ...مشاهده ی مطلب 
کتاب‌های پایه دهم _ رشته علوم تجربی
آزمایشگاه علوم تجربی (1) آمادگی دفاعی انگلیسی (1) ...مشاهده ی مطلب 
کتاب‌های پایه دهم _ رشته ریاضی - فیزیک
آزمایشگاه علوم تجربی (1) آمادگی دفاعی انگلیسی (1) ...مشاهده ی مطلب 
کتاب‌های پایه یازدهم _ رشته علوم انسانی
انسان و محیط زیست انگلیسی  (2) تاریخ (2) جامعه شناسی (2) جغرافیای (2) ـ جغرافیای ناحیه ای دین و زندگی  (2) روان شناسی ...مشاهده ی مطلب 
کتاب‌های پایه یازدهم _ رشته علوم تجربی
آزمایشگاه علوم تجربی (2) انسان و محیط زیست انگلیسی ...مشاهده ی مطلب 
کتاب‌های پایه یازدهم _ رشته ریاضی - فیزیک
آزمایشگاه علوم تجربی (2) آمار و احتمال انسان و محیط زیست ...مشاهده ی مطلب 
کتاب‌های پایه دوازدهم _ رشته علوم انسانی
انگلیسی (3) تاریخ (3) – ایران و جهان معاصر تحلیل فرهنگی ...مشاهده ی مطلب 
کتاب‌های پایه دوازدهم _ رشته علوم تجربی
انگلیسی (3)  دین و زندگی (3) ...مشاهده ی مطلب 
کتاب‌های پایه دوازدهم _ رشته ریاضی - فیزیک
انگلیسی (3) حسابان (3) دین و زندگی (3) ...مشاهده ی مطلب 

 مسابقات